Praktické informace

Postup při prodeji Vaší nemovitosti
 
Naší realitní kancelář můžete kontaktovat buď telefonicky, e-mailem nebo osobně návštěvou naší kanceláře.
Poté, co nás kontaktujete, následují tyto kroky:
 
1) Prohlídka nemovitosti
 
Náš realitní makléř se s Vámi po předchozí domluvě sejde v místě, kde se nemovitost nachází, aby se detailně seznámil se stavem nemovitosti a pořídil kvalitní fotografie. V této fázi je velmi důležité, abyste realitnímu makléři sdělili veškeré objektivní informace o stavu nemovitosti a dále Vaše představy o prodeji nemovitosti, co je pro Vás důležité, např. výši kupní ceny, rychlost prodeje či jiné další specifické požadavky. Na tuto schůzku je vhodné přinést následující doklady potřebné pro prodej nemovitosti:

 • nabývací titul (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, darovací smlouva apod.)
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 1 měsíce)
 • platný znalecký posudek
 • evidenční list
 • jiné doklady, které se vztahují k nemovitosti
 
Po dohodě s naší realitní kanceláří můžeme některé doklady zajistit sami.
 
2) Uzavření dohody o složení blokovací zálohy   
 
S každým klientem uzavře naše realitní kancelář Dohodu o složení blokovací zálohy.
V dohodě jsou upraveny podmínky předpokládaného prodeje nemovitosti a podmínky spolupráce, zejména:
 • identifikace nemovitosti
 • kupní cena, za kterou je nemovitost během trvání dohody nabízena
 • výše blokovací zálohy
 • závazky společnosti SASME s.r.o., např. zprostředkování příležitosti pro uzavření kupní smlouvy, zajistit právní servis související s uzavřením kupní smlouvy, podání návrhů na vklad vlastnického práva do katastru aj.
 • závazky klienta, např. součinnost se společností SASME s.r.o.
 • cena za zprostředkování
 • individuální požadavky klienta
Dohoda s naší realitní kanceláří Vám zajistí nejvýhodnější prodejní cenu, kvalitnější servis a rychlejší prodej nemovitosti.
Více realitních kanceláří neznamená větší pravděpodobnost úspěšného prodeje. Naopak. Pokud Vaši nemovitost nabízí více realitních kanceláří, zpravidla všechny uvádějí různé informace, odlišné podmínky a především různou cenu. Potencionální kupec bude z několika různých prodejních cen zmatený, nabídku bude považovat za nedůvěryhodnou a nakonec potencionálního kupce odradí.
 
3) Rozsáhlá prezentace Vaší nemovitosti
 
Zájemci o koupi nemovitosti jsou při výběru stále náročnější. Základem úspěšného a rychlého  prodeje nemovitosti je dostatek informací pro zájemce a atraktivní prezentace nemovitosti.
Naše realitní kancelář nabízí nemovitosti prostřednictvím následujících distribučních kanálů:
 • naše internetové stránky www.sasme.cz
 • nejnavštěvovanější server www.sreality.cz
 • tištěná inzerce
 • vývěsné tabule
 • kabelová televize FOCUS a další formy inzerce.
4) Prohlídka nemovitosti se zájemci
 
Prohlídky nemovitosti jsou zcela v režii naší realitní kanceláře. Se zájemci si náš realitní makléř domluví takový termín osobní prohlídky nemovitosti, který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám. Takto postupujeme dokud nenajdeme vážného zájemce o Vaši nemovitost. O všech zájemcích Vás budeme pravidelně informovat.
 
5) Zajištění komplexního právního servisu ze strany naší realitní kanceláře
 
Naše realitní kancelář připraví standardní smluvní dokumentaci, která je nezbytná pro uskutečnění obchodu (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, smlouvu o převodu členských práv a povinností, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně dalších smluv – zřízení zástavního práva, smlouva o zřízení či zrušení věcného břemene apod.). Pokud kupující projeví zájem, zajistíme pro něj financování nemovitosti u našich partnerských finančních institucí, včetně vyřízení všech formalit.
 
6) Prodej nemovitosti  
 
Poté, co si smluvní strany odsouhlasí smlouvu a dojde k zajištění finančních prostředků na straně kupujícího, zajistí naše realitní kancelář podpis veškeré smluvní dokumentace včetně ověření podpisů a po předchozí domluvě podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 
7) Fyzické předání nemovitosti
 
Nemovitost se fyzicky předá novému vlastníkovi nemovitosti po podpisu smlouvy. O fyzickém předání nemovitosti se sepíše protokol, kde jsou zapsány výrobní čísla a stavy měřičů plynu, elektriky, vody a tepla. Na základě udělené plné moci zajistíme přepis všech energií u dodavatelů, popř. správců.
 
8) Daně
 
Daň z nabytí nemovitých věcí 
Od 1.11.2016 připadá povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. Novelou zakonného opatření došlo je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň ostraňuje institut ručení.
 
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je i nadále 4% ze základu daně, tedy kupní ceny. Pokud je ale odhadní cena ze znaleckého posudku vyšší než kupní cena, musí se zaplatit 4% z odhadní ceny.
 
Daň z nabytí nemovitých věcí se platí na příslušném finančním úřadě, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu se prodávaná nemovitost nachází, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k převodu nebo přechodu. Daň je potom splatná právě v této tříměsíční lhůtě.
 
Daň z příjmu
Podmínky, za jakých je vlastník nemovitosti povinen z takového příjmu zaplatit daň z příjmu a kdy je od daně osvobozen, jsou popsány v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmu.

Od daně z příjmu  je vlastník nemovitosti osvobozen, pokud nemovitost vlastní alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. Pokud měl v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tak se tato lhůta zkracuje na 2 roky. V obou případech však pro podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2 nebo 5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.